نیتروژن

– تامین کننده ازت مورد نیاز گیاه در مراحل ابتدایی رشد و تسریع رشد رویشی
– افزایش سنتز کلروفیل و سبزینگی گیاه
– افزایش رشد رویشی و افزایش سطح برگ

در صورت نیاز جهت نحوه و میزان مصرف با کارشناسان مربوطه مشورت نمایید.

تجزیه ضمانت شده

N
K₂O

توصیه مصرف

بسته به نیاز گیاه میتوان هر 15 روز یکبار تکرار گردد.

محصولات

زراعی

باغی

گلخانه‌ای

محلول‌پاشی

1.5-2.5

2

2

آب‌آبیاری

20-30

2

2

رضایت بالا خریداران

ارسال سریع به سراسر کشور

مشاوره فنی و تخصصی

محصولات با کیفیت